คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม
2 ง23022 การปลูกพืชสมุนไพร 2 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
3 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 1/2564 นายปรีชา คำแสน
4 ว20202 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
6 ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
7 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
8 ว32264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4 2/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
9 ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
10 ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
11 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
13 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
14 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
15 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
16 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1/2564 นางสาวโสภี ธรรมวงค์
17 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
18 ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
19 ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 2 1/2564 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
20 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2564 นายปรีชา คำแสน
21 ส31121 สังคมศึกษา 7 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
22 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
23 ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
24 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
25 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
26 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
27 ส33221 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
28 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
29 ว32243 ชีววิทยา 3 1/2564 นางสาวโสภี ธรรมวงค์
30 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
31 ค31101 คณิตศาสตร์7 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
32 ศ22101 ศิลปะ3 1/2564 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
33 ว33245 ชีววิทยา 5 1/2564 นางสาวโสภี ธรรมวงค์
34 ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 1/2564 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
35 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2564 นางราตรี มาบุตร
36 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 11 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
37 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
38 ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม
39 ศ23101 ศิลปะ5 1/2564 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
40 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม7 1/2564 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
41 พ30203 แฮนด์บอล 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
42 ค32101 คณิตศาสตร์9 1/2564 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
43 ส32101 สังคมศึกษา 9 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
44 ว20207 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
45 ศ33101 ศิลปะ11 1/2564 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
46 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม9 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
47 ส33102 ประวัติศาสตร์ 9 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
48 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2564 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
49 ศ30201 พื้นฐานดนตรีสากล 1 1/2564 นายสมพร เจริญศิริ
50 ง30207 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
51 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
52 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวสายพิน โปราหา
53 ส31201 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
54 ศ30205 กลองปู่จา 1/2564 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
55 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นายประจวบ ผาทอง
56 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
57 อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1/2564 นายปรีชา คำแสน
58 ว31221 เคมี 1 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม
59 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม11 1/2564 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
60 ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
61 อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1/2564 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
62 อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1/2564 นางราตรี มาบุตร
63 ว32203 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
64 ว32223 เคมี 3 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม
65 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวสิรินภา โยธา
66 ศ31101 ศิลปะ 7 1/2564 นายสมพร เจริญศิริ
67 ง30202 กฎหมายหมายแรงงาน 1/2564 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
68 ค33101 คณิตศาสตร์11 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
69 ว33225 เคมี 5 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม
70 ท31101 ภาษาไทย 7 1/2564 นางสาวสิรินภา โยธา
71 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
72 ท32101 ภาษาไทย 9 1/2564 นายประจวบ ผาทอง
73 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวสายพิน โปราหา
74 ท33101 ภาษาไทย 11 1/2564 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
75 ง30248 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวเกศริน วงค์เมืองมา
76 ว33205 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
77 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 1/2564 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
78 ง30271 กฎหมายพาณิชย์ 1/2564 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
79 ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน 1 1/2564 นางสาวสิรินภา โยธา
80 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
81 ส32103 ประวัติศาสตร์ 7 1/2564 นางสาวสายพิน โปราหา
82 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นายสมพร เจริญศิริ
83 จ21201 ภาษาจีน 1 1/2564 นางสาวณีรนุช รุ่งศักดิ์พนากูล
84 ท22201 พัฒนาทักษะการเขียน 1 1/2564 นางสาวสิรินภา โยธา
85 ง30250 อาหารมังสวิรัติ 1/2564 นางสาวเกศริน วงค์เมืองมา
86 ว22283 โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
87 จ22201 ภาษาจีน 3 1/2564 นางสาวณีรนุช รุ่งศักดิ์พนากูล
88 ส33101 สังคมศึกษา 11 1/2564 นางสาวสายพิน โปราหา
89 ท23201 พัฒนาทักษะการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวสิรินภา โยธา
90 จ23201 ภาษาจีน 5 1/2564 นางสาวณีรนุช รุ่งศักดิ์พนากูล
91 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นายปรีชา คำแสน
92 ท31201 การแต่งคำประพันธ์ 1/2564 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
93 จ31201 ภาษาจีน 7 1/2564 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
94 ง21202 วัสดุและเครื่องมืองานช่าง 1 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
95 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
96 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
97 ว31281 การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
98 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
99 ว33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1/2564 นายนิวัติ ยอดมูลดี
100 ท33201 หลักภาษาไทย 1/2564 นายประจวบ ผาทอง
101 ว32283 สร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
102 จ33201 ภาษาจีน 11 1/2564 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
103 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 1/2564 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
104 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1/2564 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
105 ว23285 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
106 ง30272 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
107 ว33285 การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
108 ว21201 โปรแกรมประมวลผลคำ(MS-word) 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
109 ง30205 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ไฟฟ้ากำลัง) 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
110 ง30204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไฟฟ้ากำลัง) 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
111 ง30205 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1/2564 นางสาวสายพิน โปราหา
112 ศ32101 ศิลปะ 9 1/2564 นายสมพร เจริญศิริ
113 ง30203 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ไฟฟ้ากำลัง) 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
114 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
115 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายสุรชัย วัชระภาสร
116 ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
117 ง23101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
118 ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 7 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
119 ง22021 การขยายพันธ์พืช 1 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
120 ง31021 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
121 ง33021 การเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจ 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
122 ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 11 1/2564 นายประจักษ์ ทาก๋อง
123 ง32101 การงานอาชีพ 8 1/2564 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
124 ง30274 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
125 ง30275 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2564 นายไกรวิชญ์ ริจนา
126 ง30273 การสร้างเว็บไซต์ 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
127 ง30201 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2564 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ