คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวอำภา จิตแหลม
2 ท22204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 1/2565 นางสาวนัทธมน เทพธรรม
3 ท23204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 1/2565 นางสาวนัทธมน เทพธรรม
4 พ30201 เปตอง 1/2565 นายสมพร จงน้อย
5 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 1/2565 นายปรีชา คำแสน
6 ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
8 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
9 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายสุรชัย วัชระภาสร
10 ส21101 สังคมศึกษา 1 0/2565 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
11 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายสุรชัย วัชระภาสร
12 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1/2565 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
13 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
14 ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2565 นางสาวณิชาพร ภาผล
16 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2565 นายปรีชา คำแสน
17 ส31121 สังคมศึกษา 7 0/2565 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
18 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
19 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1/2565 นายสมพร จงน้อย
20 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
21 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 1/2565 นายสมพร จงน้อย
22 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวนัทธมน เทพธรรม
23 ค31101 คณิตศาสตร์7 0/2565 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
24 ศ22101 ศิลปะ3 1/2565 นางสาวอชิรญา ชินลาภา
25 ว33245 ชีววิทยา 5 1/2565 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
26 ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 1/2565 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
27 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2565 นางสาวณิชาพร ภาผล
28 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
29 ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1/2565 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
30 ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1/2565 นางสาวอำภา จิตแหลม
31 ศ23101 ศิลปะ5 1/2565 นางสาวอชิรญา ชินลาภา
32 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม7 1/2565 นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
33 ค32101 คณิตศาสตร์9 1/2565 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
34 ส32101 สังคมศึกษา 9 1/2565 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
35 ศ33101 ศิลปะ11 1/2565 นางสาวอชิรญา ชินลาภา
36 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม9 0/2565 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
37 ส33102 ประวัติศาสตร์ 9 1/2565 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
38 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
39 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางสาวณิชาพร ภาผล
40 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
41 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวสายพิน โปราหา
42 ส31201 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 0/2565 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
43 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
44 อ33101 ภาษาอังกฤษ 11 1/2565 นายปรีชา คำแสน
45 ว31221 เคมี 1 1/2565 นางสาวอำภา จิตแหลม
46 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม11 1/2565 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
47 ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
48 อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1/2565 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
49 ว32203 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
50 ว32223 เคมี 3 1/2565 นางสาวอำภา จิตแหลม
51 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวสิรินภา โยธา
52 ศ31101 ศิลปะ 7 1/2565 นายสมพร เจริญศิริ
53 ง30202 กฎหมายหมายแรงงาน 0/2565 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
54 ค33101 คณิตศาสตร์11 0/2565 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
55 ว33225 เคมี 5 1/2565 นางสาวอำภา จิตแหลม
56 ท31101 ภาษาไทย 7 1/2565 นางสาวสิรินภา โยธา
57 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
58 ท32101 ภาษาไทย 9 1/2565 นางสาวนัทธมน เทพธรรม
59 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวสายพิน โปราหา
60 ท33101 ภาษาไทย 11 1/2565 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
61 ว33205 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
62 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 1/2565 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
63 ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน 1 1/2565 นางสาวสิรินภา โยธา
64 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
65 ส32103 ประวัติศาสตร์ 7 1/2565 นางสาวสายพิน โปราหา
66 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นางสาวอชิรญา ชินลาภา
67 จ21201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวนิภาวรรณ์ สวรรค์ทุ่งแก
68 ส33101 สังคมศึกษา 11 1/2565 นางสาวสายพิน โปราหา
69 จ23201 ภาษาจีน 5 1/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
70 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นายปรีชา คำแสน
71 ท31201 การแต่งคำประพันธ์ 1/2565 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
72 จ31201 ภาษาจีน 7 1/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
73 ง21202 วัสดุและเครื่องมืองานช่าง 1 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
74 ท32201 ภาษากับวัฒนธรรม 1/2565 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
75 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
76 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
77 จ32201 ภาษาจีน 9 1/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
78 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
79 ว33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
80 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 1/2565 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
81 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
82 ว23285 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
83 ศ32101 ศิลปะ 9 1/2565 นายสมพร เจริญศิริ
84 ศ32101 ศิลปะ 9 1/2565 นางสาวอชิรญา ชินลาภา
85 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
86 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายสุรชัย วัชระภาสร
87 ง22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
88 ง23101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
89 ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 7 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
90 ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 9 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
91 ง23201 การปลูกพืชสมุนไพร 1/2565 นายสมพร จงน้อย
92 ง32101 การงานอาชีพ 8 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
93 ง20203 การขยายพันธุ์พืช 1 1/2565 นายสมพร จงน้อย
94 ว20205 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2565 นายนิวัติ ยอดมูลดี
95 ว20203 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
96 จ22201 ภาษาจีน 3 1/2565 นางสาวนิภาวรรณ์ สวรรค์ทุ่งแก
97 ว22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
98 ว32102 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
99 ว32283 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
100 ง30207 งานอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2565 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
101 ง30203 การปลูกพืชไร้ดิน 1/2565 นายสมพร จงน้อย
102 ศ32203 ทักษะพื้นการรวมวงดนตรีสากล 1 1/2565 นายสมพร เจริญศิริ
103 ส32201 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1/2565 นางสาวสายพิน โปราหา
104 ศ30207 โน้ตดนตรีไทย 1/2565 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
105 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 1/2565 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล