นายกุศล มีปัญญา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

ตำแหน่ง : ครู

นายประจวบ ผาทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางราตรี มาบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนิวัติ ยอดมูลดี

ตำแหน่ง : ครู

นายปรีชา คำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอำภา จิตแหลม

ตำแหน่ง : ครู

นายสุรชัย วัชระภาสร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชรินทร์ ปามูล

ตำแหน่ง : ครู

นายพิทักษ์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : ครู

นายชนาธิป โหตรภวานนท์

ตำแหน่ง : ครู

นายวีรยุทธ ทองอ่อน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นายสมพร เจริญศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นายพีระพงษ์ แนวเงินดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนัทธมน เทพธรรม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสายพิน โปราหา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวละออง สุขสถาน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายสมพร จงน้อย

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิรินภา โยธา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอชิรญา ชินลาภา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธิดา มีธรรม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญศิริ ป๊อกชะดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ

ตำแหน่ง : Teach for Thailand

นางสาวณิชาพร ภาผล

ตำแหน่ง : Teach for Thailand

นางสาววรัญญา ภักดี

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวกฤษณา คำกลิ่น

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนิภาวรรณ์ สวรรค์ทุ่งแก

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์