สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 22 32 54 2
ม.2 25 27 52 2
ม.3 22 39 61 2
ม.4 17 34 51 2
ม.5 22 24 46 2
ม.6 22 21 43 2
รวม 130 177 307 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 10 20 30 นายนิวัติ ยอดมูลดี นางสาวอำภา จิตแหลม
ม.1/2 12 12 24 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
ม.2/1 8 18 26 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.2/2 17 9 26 นางราตรี มาบุตร นายเรวัตร วงศ์วุฒิ นางสาวณิชาพร ภาผล
ม.3/1 6 27 33 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ นายประจวบ ผาทอง นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
ม.3/2 16 12 28 นายวีรยุทธ ทองอ่อน นายพีระพงษ์ แนวเงินดี นางสาวมณฑิตา บุญเมือง
ม.4/1 9 20 29 นายปรีชา คำแสน นางสาวเกศริน วงค์เมืองมา นายสมพร จงน้อย
ม.4/2 8 14 22 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นางสาวโสภี ธรรมวงค์
ม.5/1 9 15 24 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ นางสาวสิรินภา โยธา
ม.5/2 13 9 22 นายสมพร เจริญศิริ นางสาวณีรนุช รุ่งศักดิ์พนากูล
ม.6/1 6 13 19 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก นายชนาธิป โหตรภวานนท์
ม.6/2 16 8 24 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
รวม 130 177 307