นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094602XXXX
 • Facebook : thitirat tooknuek
 • Email : puikato@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 101264
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก -