นางราตรี มาบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087174XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 103792
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR) นางราตรี มาบุตร -