นายพิทักษ์ ไชยสถาน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 14/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093041XXXX
 • Facebook :
 • Email : phitakchaisatan014@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 115024
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR นายพิทักษ์ ไชยสถาน 18/05/2020 - 31/03/2021