นายปรีชา คำแสน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085695XXXX
 • Facebook : ปรีชา คำแสน
 • Email : prehexen@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 127843
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar นายปรีชา คำแสน 20/05/2021 - 20/05/2021
2 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายปรีชา คำแสน -