นายณัฐกิตติ์ ปินนะ

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 31/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096950XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่