ชื่อ - นามสกุล :นายประจวบ ผาทอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย