ชื่อ - นามสกุล :พระสมคิด จิตฺตสํวโร(ชมภูถี)
ตำแหน่ง :พระสอนพระธรรมศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย