ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ