ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร กันใจ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ