ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ