ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายพิน โปราหา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ