[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 23 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
การศึกษาทางไกลฯ

ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก    

    หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกเกษตรกรรม
  โดย : admin
  เข้าชม : 2162
  พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
          
  [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

  ประกาศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  --------------------------------------------------
                     ด้วยโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแซวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีรายละเอียด
  1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  1.2 ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม)  
  1.3 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอน
  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน  วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
  1.5 ค่าตอบแทน  18,000  บาท /เดือน  
  1.6 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547
  1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.ศ.2559          
  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
            2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                      2.1.1. มีสัญชาติไทย
                     2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
                     2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                     2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
   
                     2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                     2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                     2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                      2.1.8 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  4. การรับสมัคร
            4.1  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
  4.2. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559  ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559   เวลา 08.30 - 16.00 น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-182423
            4.3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  4.2.1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  4.2.2.  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
                                  4.2.3.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
  4.2.4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออกโดยคุรุสภา
  4.2.5.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ   ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
  4.2.6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน
                      4.2.7.  หลักฐานอื่น เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย  อย่างละ   1  ฉบับ
   
  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559   ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  และ เว็บไซด์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  www.bsw.ac.th/  หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 http://www.secondary36.obec.go.th/
  7.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  ดังนี้
  6.1 ภาค ก  เวลา  09.00  น.  ถึง  10.30 น.  สอบข้อเขียน 
       6.1.1 ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
  - ความรู้ด้านภาษาไทย,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
  - ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
  - ความสามารถทางด้านการสอน
                 6.1.2 ข้อสอบอัตนัย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
  - ความรู้ทางด้านวิชาเอก 
  6.2 ภาค ข เวลา  13.00  น.  ถึง  16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)
  8. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน  การสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
   
   
  9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรคัด ภายในวันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และเว็บไซด์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  www.bsw.ac.th/ หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 http://www.secondary36.obec.go.th/  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
  10. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
  1.  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จำนวน  1  อัตรา  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ในวันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น.
  2. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่างโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จะเรียกตัวเรียงลำดับที่โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  15  วัน
  11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
  ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม       ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕59
   
                               (นายธีระพล   เตมีศักดิ์)
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
   
  ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ
  1 ประกาศรับสมัคร     ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕59 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559    
  2 รับสมัคร     5  กรกฎาคม พ.ศ.2559
  ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
  3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร     11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
  4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์     12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
  5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร     13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
  6 รายงานตัว     14  กรกฎาคม พ.ศ.2559
  7 จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน     14  กรกฎาคม พ.ศ.2559
   

  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

        โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 11/ก.พ./2562
        กิจกรรมลูกเสือ 28/พ.ย./2561
        โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา 28/พ.ย./2561
        ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่่ง ธุรการ 30/ต.ค../2561
        ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างและครูธุรการ 29/ต.ค../2561